Uitnodiging algemene ledenvergadering honk- en softbal 27 mei 2019

 

Hierbij wil ik u namens de honk- en softbalvereniging Olympia Haarlem uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering welke op 27 mei 2019 wordt gehouden in de instructieruimte (de ruimte achter de bar) van het paviljoen van Olympia Haarlem. De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda

 

1) Opening

2) Mededelingen

3) Ingekomen stukken

4) Notulen vorige vergadering (16 april 2018, t.w. voorjaarsvergadering en 29 november 2018, t.w. najaarsledenvergadering) te verkrijgen via mail (hs.secretaris@olympiahaarlem.nl)

5) Jaarverslag secretaris/commissies

6) Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar

7) Verslag kascommissie

8) Vaststellen begroting

9A) Vaststellen bedrag of waarde waarboven het bestuur toestemming aan de Algemene

ledenvergadering moet vragen, voorstel is € 10.000

9) Benoeming bestuursleden. Aftredend is Eric de Vries. Eric stelt zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden via hs.secretaris@olympiahaarlem.nl.

10) Verkiezing vertegenwoordiger van de honk- en softball voor de vergadering van het omni-bestuur

11) Jubilarissen

12) Overige zaken.

13) Rondvraag

14) Sluiting

 

 

Opmerking;

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en ouders van jeugdleden van de honk- en softbalvereniging Olympia Haarlem. Ouders mogen tijdens de vergadering het woord voeren. Zij hebben echter geen stemrecht. Stemrecht is voorbehouden aan leden van 14 jaar en ouder. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke machtiging aan een ander lid van 18 jaar of ouder te geven. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

 

 

Namens de honk- en softbalvereniging Olympia Haarlem

Eric de Vries

Secretaris Honk-/Softball

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. kantine: 023-5338606
  • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Over Olympia Haarlem

Waar zitten wij