NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  S.V. OLYMPIA HAARLEMlogo AdobePDF2 1

17-10-2017

Bestuurskamer SV – Nol Houtkamp Sportpark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Opening

De voorzitter Johan Snoeks heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering. 

Aan het beging van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Johan roept alle afdelingen op om ook komend seizoen een steentje bij te dragen aan het leveren van vrijwilligers en het besparen van uitgaven. 

 1. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Als ingekomen stuk is binnengekomen: de verklaring van de kascommissie, welke in punt 6 van de agenda behandeld zal worden.

Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.

Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

Er zijn in totaal 19 personen aanwezig, inclusief het bestuur.

Agendapunt '7 Bestuursverkiezing' wordt verschoven naar agendapunt 11.

 1. Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 oktober 2016

Deze zijn samengesteld door Ger Lamars. De notulen van de algemene ledenvergadering van 4 oktober 2016 worden door de aanwezige leden vastgesteld.

 1. Jaarverslag seizoen 2016 / 2017

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Ger Lamars.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag seizoen 2016 / 2017

Het resultatenoverzicht seizoen 2016-2017 en de balans per 30-6-2017 zijn opgesteld door Sander Verheuvel. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Mededeling kascommissie

De kascommissie van de sportvereniging  Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A. Bijnsdorp, B. Calvelage en Th. Vermeij heeft op 26 september 2017 in de bestuurskamer van de sportvereniging en in aanwezigheid van de penningmeester, de heer Sander Verheuvel, de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2016/2017 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie is accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 1. Begroting seizoen 2017 / 2018

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Sander Verheuvel. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Vaststelling contributie subverenigingen voor seizoen 2017 / 2018

De afgelopen maanden zijn er met alle afdelingen en de denktank diverse gesprekken gevoerd over bijdragen en contributies. Op basis van deze gesprekken is besloten om, het voorstel om contributie te heffen ter hoogte van € 25,00 per lid per afdeling, in te trekken. 

 1. Verkiezing kascommissie seizoen 2017 / 2018

In de kascommissie 2017/2018 worden gekozen Aad Bijnsdorp , Theo Vermeij en Bert Calvelage.

 1. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000.

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet meer herkiesbaar is Johan Snoeks (voorzitter). Het bestuur stelt voor als voorzitter te benoemen Dennis Duin. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er hebben zich verder geen bestuurskandidaten aangemeld. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Dennis Duin (voorzitter), Martijn Hulsebosch (secretaris), Sander Verheuvel (penningmeester) en Ger Lamars (algemene zaken). 

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.

 1. Rondvraag

Ruud Barnhoorn houdt een voordracht voor het afscheid van Johan Snoeks en overhandigt aan hem een bos bloemen.

Dennis Duin houdt een voordracht voor het afscheid van Johan Snoeks en overhandigt hem, namens SV Olympia Haarlem, een waardebon voor een volledig verzorgd weekend weg voor 2 personen.

 1. Sluiting

De voorzitter, Dennis Duin, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen wordt een consumptie aangeboden in het paviljoen. 

Vaststelling notulen: 

Datum: 

Voorzitter

Secretaris

   

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Over Olympia Haarlem

Waar zitten wij