NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  S.V. OLYMPIA HAARLEM

14-10-2019logo AdobePDF2 1

Bestuurskamer SV – Nol Houtkamp Sportpark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.  1. Opening door de voorzitter

De voorzitter, Johan Snoeks, heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering. 

Aan het begin van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Johan roept alle afdelingen op om ook komend seizoen een steentje bij te dragen aan het leveren van vrijwilligers en het besparen van uitgaven. 

 1.  2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Als ingekomen stuk is binnengekomen: de verklaring van de kascommissie, welke in punt 6 van de agenda behandeld zal worden.

Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.

Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

Er zijn in totaal 11 personen aanwezig, inclusief het bestuur.

 1.  3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2018

Deze zijn samengesteld door Martijn Hulsebosch. De notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2018 worden door de aanwezige leden vastgesteld. 

 1.  4. Jaarverslag seizoen 2018 - 2019

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Martijn Hulsebosch.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1.  5. Financieel verslag seizoen 2018 - 2019

Het resultatenoverzicht seizoen 2018-2019 en de balans per 30-6-2019 zijn opgesteld door Barry van Bilderbeek.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen. 

 1.  6. Mededeling kascommissie

De kascommissie van de sportvereniging  Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A. Bijnsdorp, B. Calvelage en Th. Vermeij heeft in aanwezigheid van de penningmeester, de heer Barry van Bilderbeek, de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2018-2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie is accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 1.  7. Bestuursverkiezing

De leden kiezen Barry van Bilderbeek als penningmeester in het bestuur van SV Olympia Haarlem voor de komende 3 jaren.

 1.  8. Begroting seizoen 2019 / 2020

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Barry van Bilderbeek. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1.  9. Vaststelling contributie sub-verenigingen voor seizoen 2019 - 2020

Er is geen contributie vastgesteld.

 1. 10. Verkiezing kascommissie seizoen 2019 - 2020

In de kascommissie 2019/2020 worden herkozen Aad Bijnsdorp , Theo Vermeij en Bert Calvelage.

 1. 11. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000. Met daarbij wel de opmerking dat er ook toestemming benodigd is als verhuurcontracten worden opgesteld die boven dezelfde norm uitkomen,.

 1. 12. Mededelingen

Een oproep aan alle afdelingen om vrijwilligers te werven voor de kantine.

Een oproep aan alle leden om scherp toezicht te blijven houden op het uit te voeren alcoholbeleid.

Een oproep aan alle leden om vrijwillig mee te werken aan het rookvrij maken van onze sportaccommodatie, enkel op het terras van het paviljoen is roken toegestaan.

 1. 13.Rondvraag

Er zijn geen vragen. 

 1. 14.Sluiting

De voorzitter, Johan Snoeks, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen wordt een consumptie aangeboden in het paviljoen. 

Vaststelling notulen: 

Datum: 

Voorzitter

Secretaris

   

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij