NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  S.V. OLYMPIA HAARLEM

12 oktober 2020

Bestuurskamer SV – Nol Houtkamp Sportparklogo AdobePDF2 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter, Johan Snoeks, heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering. 

In zijn openingswoord staat de voorzitter uitgebreid stil bij de gevolgen van alle beperkende maatregelen rondom COVID-19 voor de club.

 1. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Als ingekomen stuk is binnengekomen: de verklaring van de kascommissie, welke in punt 6 van de agenda behandeld zal worden.

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de afdeling Badminton, de overige afdelingen zijn wel vertegenwoordigd. 

Er zijn in totaal 12 personen aanwezig, inclusief het bestuur.

 1. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2019

Deze zijn samengesteld door Martijn Hulsebosch. De notulen van de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2019 worden door de aanwezige leden vastgesteld. 

 1. Jaarverslag seizoen 2019 - 2020

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Martijn Hulsebosch.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag seizoen 2019 - 2020

Het resultatenoverzicht van het seizoen 2019-2020 en de balans per 30-6-2020 zijn opgesteld door Barry van Bilderbeek.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen. 

 1. Mededeling kascommissie

De kascommissie van de sportvereniging  Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A. Bijnsdorp, B. Calvelage en Th. Vermeij heeft in aanwezigheid van de penningmeester, de heer Barry van Bilderbeek, de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2019-2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie is accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 1. Bestuursverkiezing

De leden nemen afscheid van Ger Lamars als bestuurslid 'algemene zaken'. De voorzitter staat in zijn dankwoord uitgebreid stil bij de rollen die Ger Lamars al die jaren voor de club heeft vervuld en bedankt hem op gepaste wijze voor alles wat hij voor de club heeft betekend.  

 1. Goedkeuring van de vergadering aan Johan Snoeks en Barry van Bilderbeek om tegelijk bestuurslid te zijn van de afdeling voetbal en van het SV bestuur.

De afdelingen gaan hiermee akkoord.

 1. Begroting seizoen 2019 / 2020

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Barry van Bilderbeek. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Vaststelling contributie sub-verenigingen voor seizoen 2019 - 2020

Er is geen contributie vastgesteld.

 1. Verkiezing kascommissie seizoen 2019 - 2020

In de kascommissie 2019/2020 worden herkozen Aad Bijnsdorp , Theo Vermeij en Bert Calvelage.

 1. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000. Met daarbij wel de opmerking dat er ook toestemming benodigd is als verhuurcontracten worden opgesteld die boven dezelfde norm uitkomen,.

 1. 13. Mededelingen

Een oproep aan alle afdelingen om vrijwilligers te werven voor de kantine.

Een oproep aan alle leden om scherp toezicht te blijven houden op het uit te voeren alcoholbeleid.

Een oproep aan alle leden om vrijwillig mee te werken aan het rookvrij maken van onze sportaccommodatie, enkel op het terras van het paviljoen is roken toegestaan.

 1. 14.Rondvraag

De afdeling honk- en softbal vraagt of zij zelf een nieuwe pitchersplaat voor veld 1 moeten bekostigen. De voorzitter verzoekt de afdeling honk- en softbal om een lijst met onderhoudspunten van de velden op de mail te zetten, dan zal deze lijst worden gedeeld met SRO samen met het verzoek om deze punten op te pakken.

 1. 15.Sluiting

De voorzitter, Johan Snoeks, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen wordt een consumptie aangeboden in het paviljoen. 

Vaststelling notulen: 

Datum: 

Voorzitter

Secretaris

   

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij