S.V. OLYMPIA HAARLEM Blad 1 van 3

Notulen jaarvergadering S.V. OLYMPIA HAARLEM d.d. 27 september 2021logo AdobePDF2 1

 1. Opening
  De jaarvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer.

  De voorzitter Johan Snoeks opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten bij deze ledenvergadering van de omnivereniging S.V. Olympia Haarlem.

  Aan het begin van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de vergadering te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. De oude getrouwe vrijwilligers Bert en Jaap worden met name genoemd. Weer een aderlating voor onze toch al kleine club vrijwilligers.

  Vorig jaar was er ook een kleine groep aanwezigen. De jaarvergaderingen van het sportverenigingsbestuur is eigenlijk meer een veredelde bestuursvergadering, waarbij afgevaardigden van afdelingen aanwezig zijn en enkele andere kaderleden.

  2020/2021 zijn we redelijk doorgekomen dankzij kostenbesparingen en subsidie aanvragen c.q. toekenningen. Voor het komende seizoen zal er wel in het gebouw moeten worden geïnvesteerd. Raamwerk voorgevel oude kantine is aan vervanging toe.

 2. Bestuursmededelingen en Ingekomen stukken.

a) Er zijn is een bericht van verhindering van de afdeling recreatie binnengekomen.

Geconstateerd wordt dat er van badminton, biljart, honk- en softbal een officiële afgevaardigde aanwezig is. Voetbal wordt vertegenwoordigd door de kersvers voorzitter Martijn. Er zijn in totaal 12 personen aanwezig.

b) Als ingekomen stuk is binnengekomen:

Mail van Ton van Waarde (namens biljart) over de mogelijke impact van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (agenda punt 13)

 1. Notulen van de algemene jaarvergadering van 12 oktober 2020.

  Deze zijn samengesteld door Martijn Hulsebosch. Iedereen heeft de kans gehad de notulen van de website te halen en ze door te lezen.

  Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden aldus vastgesteld.

 2. Jaarverslag seizoen 2020-2021.

  Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Anton den Braber. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
  De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van dit jaarverslag.

 3. Financieel verslag seizoen 2020-2021.

Het resultatenoverzicht seizoen 2020-2021 en de balans per 30-6-2020 zijn opgesteld door Barry van Bilderbeek.

Na een vraag van de afdeling biljart over het energiegebruik geeft de penningmeester een uitleg en overzicht van de jaren 2018 – 2020. Hier uit blijkt dat de zonnepanelen en de elektrische ketels goed renderen. Met de jaarlijkse subsidie meegerekend blijkt het een goede investering.

De penningmeester wordt bedankt voor zijn verslag.

 1. Mededeling kascommissie.

  De kascommissie van de sportvereniging Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A. Bijnsdorp en Th. Vermeij heeft in de aanwezigheid van de penningmeester, de heer B van Bilderbeek de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2020/2021 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie is accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermede akkoord.

 2. Bestuursverkiezing.

  Er hebben zich geen nieuwe bestuurskandidaten aangemeld.

  Aftredend is Martijn Hulsebosch (algemene zaken). De voorzitter bedankt hem voor bewezen diensten en wenst hem veel sterkte in zijn nieuwe rol als voorzitter van de voetbal

  Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Johan Snoeks (voorzitter), Anton den Braber (secretaris) en Barry van Bilderbeek (penningmeester

 3. Goedkeuring dubbelfuncties.

  Barry van Bilderbeek krijgt van de vergadering de goedkeuring om tegelijk bestuurslid te zijn van het SV bestuur als van de voetbal.

 4. Begroting seizoen 2021-2022.

  Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Barry van Bilderbeek.
  De voorzitter geeft op verzoek van de vergadering nog een toelichting op de post groot onderhoud.

  De vergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2021-2022.

 5. Vaststelling contributie sub-verenigingen voor het seizoen 2021-2022.

  De contributie van de afdelingen (= sub-verenigingen) blijft gehandhaafd op € 0,00.

 6. Verkiezing kascommissie seizoen 2021-2022.
  In de kascommissie 2021/2022 worden gekozen Aad Bijnsdorp en Theo Vermeij.

 1. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

  Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000,00

 2. Nieuwe wet bestuur en toezicht.

  De secretaris geeft een toelichting op de nieuwe wet die op 1 juli 2021 is ingegaan. De verenigingen hebben 5 jaar de tijd om de statuten in lijn met deze nieuwe wet te brengen. De SV komt met een opzet om dit gezamenlijk aan te pakken.

 3. Mededelingen:

  Een oproep aan alle afdelingen om vrijwilligers te werven voor de kantine nu we weer volop open kunnen gaan. Het hulpmiddel & initiatief Takie wordt vermeld door de afdeling Honk & Softbal.

  De SV is bezig om voor alle afdelingen met jeugd de voorziening van het NOC-NSF voor aanvraag gratis VOG uit te rollen. Daar zullen nog aanvullingen op het beleidsplan van de betreffende afdelingen moeten komen. Planning is om dit voor het eind van dit jaar rond te hebben.

 4. Rondvraag:

  Theo Vermeij vraagt of het mogelijk is om technische bijstand bij zijn werkzaamheden voor de kascommissie te krijgen. Dit om gemakkelijker inzicht in de geautomatiseerde administratie te krijgen. De SV zal kijken wat er mogelijk is.

 5. Sluiting.

  De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen kunnen aan de bar een drankje halen.

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
 • Tel. 023- 305 305 6
 • -=-=-=-=-
 • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
 • Tel. 023- 5 33 86 06

Waar zitten wij