Opening

De jaarvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer.

De voorzitter Johan Snoeks opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten bij deze ledenvergadering van de omnivereniging S.V. Olympia Haarlem.

Aan het begin van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de vergadering te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Vorig jaar was er ook een kleine groep aanwezigen. De jaarvergaderingen van het sportverenigingsbestuur is eigenlijk meer een veredelde bestuursvergadering, waarbij afgevaardigden van afdelingen aanwezig zijn en enkele andere kaderleden.

2021/2022 zijn we redelijk doorgekomen dankzij kostenbesparingen en subsidie aanvragen c.q. toekenningen. Voor het komende seizoen zal er wel in het gebouw moeten worden geïnvesteerd. Raamwerk voorgevel oude kantine is aan vervanging toe.

Bestuursmededelingen en Ingekomen stukken.

Geconstateerd wordt dat er van biljart, honk- en softbal, recreatie en voetbal een officiële afgevaardigde aanwezig is. De afvaardiging van de afdeling badminton ontbreekt. Er zijn in totaal 13 personen aanwezig.
Als ingekomen stuk is binnengekomen: Mail met een bericht van verhindering van de heer A Bijnsdorp. Hij stelt zich wel weer verkiesbaar voor de kascommissie. (agenda punt 11)

Notulen van de algemene jaarvergadering van 27 september 2021.

Deze zijn samengesteld door Anton den Braber. Iedereen heeft de kans gehad de notulen van de website te halen en ze door te lezen.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden aldus vastgesteld.

Jaarverslag seizoen 2021-2022.

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Anton den Braber. 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van dit jaarverslag.

Financieel verslag seizoen 2021-2022.

Het resultatenoverzicht seizoen 2021-2022 en de balans per 30-6-2022  zijn opgesteld door Barry van Bilderbeek. 
De hoge kosten van het energiegebruik blijven een toenemende zorg. Afgelopen seizoen zijn we nog (mede dankzij onze zonnepanelen) goed doorgekomen, maar de prijzen blijven oplopen. 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn verslag.

Mededeling kascommissie.

De kascommissie van de sportvereniging Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A.

Bijnsdorp en Th. Vermeij heeft in de aanwezigheid van de penningmeester, de heer B van Bilderbeek de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2021/2022 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie is accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermede akkoord.

Bestuursverkiezing.

Er hebben zich geen nieuwe bestuurskandidaten aangemeld. 
Aftredend en herkiesbaar is Barry van Bilderbeek. Met algemene instemming wordt Barry van Bilderbeek herkozen als penningmeester.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Johan Snoeks (voorzitter), Anton den Braber (secretaris) en Barry van Bilderbeek (penningmeester)

Goedkeuring dubbelfuncties.

Barry van Bilderbeek krijgt van de vergadering de goedkeuring om tegelijk bestuurslid te zijn van het SV bestuur als van de voetbal.

Begroting seizoen 2022-2023.

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Barry van Bilderbeek.

De voorzitter geeft op verzoek van de vergadering nog een toelichting op de post groot onderhoud.
De vergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2022-2023.

Vaststelling contributie sub-verenigingen voor het seizoen 2022-2023.

De contributie van de afdelingen (= sub-verenigingen) wordt op een later tijdstip vastgesteld. Het SV bestuur zal met de afdelingen afzonderlijk in overleg gaan.

Verkiezing kascommissie seizoen 2022-2023.

In de kascommissie 2022/2023 worden gekozen Aad Bijnsdorp en Theo Vermeij.

Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000,00

Nieuwe wet bestuur en toezicht.

De heer Nico van Waarde geeft een korte  toelichting op de nieuwe wet die op 1 juli 2021 is ingegaan. De verenigingen hebben 5 jaar de tijd om de statuten in lijn met deze nieuwe wet te brengen.  Nico van Waarde en Anton den Braber gaan dit  in het 4e kwartaal van 2022 uitwerken. Zij beginnen met de SV statuten en daarna volgen de afdelingen.

Mededelingen:

Een oproep aan alle afdelingen om vrijwilligers te werven voor de kantine nu we weer volop open kunnen gaan. 

Rondvraag:

Theo Vermeij uit zijn zorgen over de back-up van de financiële administratie. Barry van Bilderbeek legt uit dat het systeem Visma in de Cloud wordt bewaard en beveiligd.  Voor zijn persoon (als enige bekend met de gehele administratie) zal het bestuur nazien wat er mogelijk is om dit potentiële probleem te kunnen ondervangen.

De afdeling HBSB vraagt over de problemen met de verlichting bij softbalveld 2. De voorzitter legt uit dat er meerdere zaken misliepen en dat uiteindelijk de firma die het heeft aangelegd erbij is gehaald om dit op te lossen. SB veld 1 & 2 en voetbalveld 3 en mogelijk het hoofdveld krijgen volgens gemeentelijke en SRO planning nog in 2022 ledverlichting.   

De afdeling HBSB start met merchandise om de inkomsten te verhogen.

Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen kunnen aan de bar een drankje halen. 

Adres

  • Henk van Turnhoutsporthal
  • Nol Houtkampsportpark
  • Henk van Turnhoutpad 1
  • 2034 JL Haarlem
  • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
  • Tel. 023- 305 305 6
  • -=-=-=-=-
  • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
  • Tel. 023- 5 33 86 06

Waar zitten wij