NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING  S.V. OLYMPIA HAARLEMlogo AdobePDF2 1

29-10-2018

Bestuurskamer SV – Nol Houtkamp Sportpark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter Dennis Duin heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering. 

Aan het begin van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Dennis roept alle afdelingen op om ook komend seizoen een steentje bij te dragen aan het leveren van vrijwilligers en het besparen van uitgaven. 

 1. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

Als ingekomen stuk is binnengekomen: de verklaring van de kascommissie, welke in punt 6 van de agenda behandeld zal worden.

Als ingekomen stuk het verzoek van Sport Support om SV Olympia Haarlem als trekker voor Buurtsportvereniging Europwijk te krijgen, waarmee een subsidie gemoeid gaat van ruim 80k. De leden wensen eerst onderzoek te verrichten naar de risico's van dit project, opdat SV Olympia Haarlem straks niet aansprakelijk is (bij het niet slagen van dit project) voor het terugbetalen van deze subsidie. Wordt door het bestuur uitgezocht. 

Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.

Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. 

Er zijn in totaal 13 personen aanwezig, inclusief het bestuur.

 1. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2017

Deze zijn samengesteld door Martijn Hulsebosch. De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2017worden door de aanwezige leden vastgesteld. 

 1. Jaarverslag seizoen 2017 / 2018

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Martijn Hulsebosch.

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag seizoen 2017 / 2018

Het resultatenoverzicht seizoen 2017-2018 en de balans per 30-6-2018 zijn opgesteld door Sander Verheuvel. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen, behalve de opmerking of de SV geen te groot risico neemt met de verhuur van de oude accommodatie aan Sport Support, gelet op de functie die de oude accommodatie dan krijgt, in relatie tot de omgevingsvergunning. 

 1. Mededeling kascommissie

De kascommissie van de sportvereniging  Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A. Bijnsdorp, B. Calvelage en Th. Vermeij heeft in aanwezigheid van de penningmeester, de heer Sander Verheuvel, de boeken en bescheiden over het verenigingsjaar 2017/2018 gecontroleerd en akkoord bevonden. De administratie s accuraat en overzichtelijk gevoerd. De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 1. Bestuursverkiezing

De leden herkiezen Martijn Hulsebosch als secretaris in het bestuur van SV Olympia Haarlem voor de komende 3 jaren.

De leden herkiezen Ger Lamars als bestuurslid 'algemene zaken' in het bestuur van SV Olympia Haarlem voor de komende 3 jaren.

 1. Begroting seizoen 2018 / 2019

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Sander Verheuvel. 

Er zijn geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen, behalve de opmerking dat het hoofdveld in de maanden augustus  & september 2018 niet gebruikt kon worden, scheelt dit in de huurkosten.

 1. Vaststelling contributie sub-verenigingen voor seizoen 2018 - 2019

Er is geen contributie vastgesteld.

 1. Verkiezing kascommissie seizoen 2017 / 2018

In de kascommissie 2018/2019 worden herkozen Aad Bijnsdorp , Theo Vermeij en Bert Calvelage.

 1. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000. Met daarbij wel de opmerking of er ook toestemming benodigd is als verhuurcontracten worden opgesteld die boven dezelfde norm uitkomen,  gelet op contract met Sport Support.

 1. Mededelingen

Het bestuur van SV Olympia Haarlem is op zoek naar een opvolger van de huidige penningmeester, met ingang van het seizoen 2019 - 202, bij deze een oproep aan de aanwezige leden om een kandidaat naar voren te schuiven.

Een oproep aan alle afdelingen om vrijwilligers te werven voor de kantine.

Een oproep aan alle leden om scherp toezicht te blijven houden op het uit te voeren alcoholbeleid.

Een oproep aan alle leden om vrijwillig mee te werken aan het rookvrij maken van onze sportaccommodatie, enkel op het terras van het paviljoen is roken toegestaan.

 1. Rondvraag

Er wordt een vraag gesteld of het bestuur van SV Olympia Haarlem al denkt aan de nieuwe regelgeving omtrent AVG. (actie SV)

Er wordt een vraag gesteld over een uit te voeren reparatie aan de klok tegen de buitengevel van de schoorsteen. (actie SV)

Er wordt een vraag gesteld over de verlichting aan de buitenkant van de sporthal, Spaarnezijde, in combinatie met de fietsenstalling. (actie SV)

Er wordt een vraag gesteld over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de SV, kunnen de afdelingen hier ook onder vallen. (actie SV)

 1. Sluiting

De voorzitter, Dennis Duin, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen wordt een consumptie aangeboden in het paviljoen. 

Vaststelling notulen: 

Datum: 

Voorzitter

Secretaris

   

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. kantine: 023-5338606
 • Tel. bestuurskamer: 023-5451731

Waar zitten wij