1. Opening

De jaarvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer.

De voorzitter Johan Snoeks opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten bij deze ledenvergadering van de omnivereniging S.V. Olympia Haarlem.

Aan het begin van zijn openingswoord verzoekt de voorzitter de vergadering te gaan staan voor één minuut stilte voor de leden, die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen. 

Wij verheugen ons op de groep mensen die de moeite genomen hebben om aanwezig te zijn. De jaarvergadering van het verenigingsbestuur is eigenlijk meer een veredelde bestuursvergadering, waarbij afgevaardigden van afdelingen aanwezig zijn en enkele andere kaderleden.

2022/2023 zijn we weer redelijk doorgekomen dankzij kostenbesparingen en subsidie aanvragen c.q. toekenningen. Voor het komende boekjaar wordt de voorgevel van de oude kantine grondig opgeknapt en geïsoleerd. 

 1. Bestuursmededelingen en Ingekomen stukken.

Geconstateerd wordt dat er van biljart, honk- en softbal, recreatie en voetbal een officiële afgevaardigde aanwezig is. De afvaardiging van de afdeling badminton ontbreekt. Er zijn in totaal 14 personen aanwezig.

 1. b)Als ingekomen stuk is binnengekomen:

Mededeling van de penningmeester betreffende verhindering van de heer A Bijnsdorp. Hij stelt zich wel weer verkiesbaar voor de kascommissie. (agenda punt 12)

 1. Notulen van de algemene jaarvergadering van 26 september 2022.

Deze zijn samengesteld door Anton den Braber. Iedereen heeft de kans gehad de notulen van de website te halen en ze door te lezen.

Er zijn (los van een vraag om verduidelijking van punt 13 WBTR) geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden aldus vastgesteld.

 1. Jaarverslag seizoen 2022-2023.

Deze is samengesteld en wordt voorgelezen door Anton den Braber. 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van dit jaarverslag.

 1. Financieel verslag seizoen 2022-2023.

Het resultatenoverzicht seizoen 2022-2023 en de balans per 30-6-2023  zijn opgesteld door Barry van Bilderbeek.

De uitkomst van het seizoen 2022-2023 is in tegenstelling tot de negatieve prognose positief. De energie lasten vielen mee door ietwat dalende prijzen en flink minder verbruik van gas. De kantine draaide beter en de marges bleven overeind. De verhuur liep goed en we ontvingen nog nagekomen subsidies. Ook werd er goed op de uitgaven gelet en dit alles leidde tot een winst van 15K.

Vraag van Peter Weijers over aard subsidie, Barry legt uit dat dit om verlate Covid- en Bosa- subsidies gaat. Deze zijn nu zeker toegekend voor deze periode.

Vraag van Nico van Waarde over saldo Rabo rekening. Barry antwoordt dat het vanwege de hogere rente nu weer interessant is om zo veel mogelijk op de spaarrekening te parkeren.

De penningmeester wordt bedankt voor zijn verslag onder voorbehoud (zie agendapunt 6).

 1. Mededeling kascommissie.

De kascommissie van de sportvereniging Olympia Haarlem, bestaande uit de heren A.

Bijnsdorp en Th. Vermeij heeft door overlappende vakanties van de penningmeester en de heer Bijnsdorp nog niet plaats kunnen vinden. De vergadering gaat akkoord met een uitgestelde controle. Als er onverhoopt geen fiat van de kascommissie komt, dan zal een extra ALV vergadering worden belegd.

 1. Bestuursverkiezing.

 

Er hebben zich geen nieuwe bestuurskandidaten aangemeld. 

Aftredend is de heer Johan Snoeks. Hij houdt een mogelijke herverkiezing voorlopig voor een maand in beraad. De heer Johan Assendelft wordt met algemene instemming benoemd tot bestuurslid technische zaken.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Johan Snoeks (voorzitter in beraad), Anton den Braber (secretaris), Barry van Bilderbeek (penningmeester) en Johan Assendelft (technische zaken)

 1. Goedkeuring dubbelfuncties.

Barry van Bilderbeek krijgt van de vergadering de goedkeuring om tegelijk bestuurslid te zijn van het SV bestuur als van de voetbal.

            

 1. Begroting seizoen 2023-2024.

Deze begroting is opgesteld en wordt gepresenteerd door Barry van Bilderbeek.

De vergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2023-2024.

 1. Vaststelling contributie sub-verenigingen voor het seizoen 2023-2024.

De contributie van de afdelingen (= sub-verenigingen) wordt op 0 euro vastgesteld. 

 1. Verkiezing kascommissie seizoen 2023-2024.

In de kascommissie 2023/2023 worden gekozen Aad Bijnsdorp en Frans Boele.

            Theo Vermeij wordt door alle aanwezigen bedankt voor vele jaren van trouwe dienst.

 1. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.

Het bedrag blijft gehandhaafd op € 15.000,00

 1. Mogelijke herinrichting sportpark op initiatief van de gemeente.

Het bestuur geeft een korte toelichting op de vele oude en nieuwe plannen voor het deelgebied Schalkwijk. Alle afdelingen en leden dienen alert te zijn op mogelijke aantasting van het sportpark en de bereikbaarheid (denk bijvoorbeeld aan parkeerbeleid). Het bestuur blijft zeer waakzaam en probeert zoveel mogelijk mee te praten en in te spreken bij allerlei partij fracties en gemeentelijke instanties.

 1. Mededelingen:

Geen

 1. Rondvraag:

Peter Weijers vraagt waaruit mogelijk de kosten van inhuur zouden bestaan De voorzitter legt uit dat dit voornamelijk over schoonmaakwerkzaamheden zou gaan. Denk aan schoonmaken kleedkamers, kantine, sanitair etc. 

Eric de Vries vraagt naar de status van de kantine met de huidige uitbater. De voorzitter antwoordt dat het voorlopig zo blijft en dat er weer thuismaaltijden worden bereid. Het blijft lastig om voldoende omzet te genereren voor commerciële exploitatie. Voldoende vrijwilligers voor de keuken zijn ook niet voor handen. Dus voorlopig kijken wij het aan.

 1. Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen kunnen aan de bar een drankje halen. 

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
 • Tel. 023- 305 305 6
 • -=-=-=-=-
 • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
 • Tel. 023- 5 33 86 06