GEDRAGSCODE EN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

AANNAMEBELEID

GEDRAGSREGELS = COACHES, TRAINERS en BEGELEIDERS Honk-Softbal OLYMPIA HAARLEM

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN 

 


GEDRAGSCODE EN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)


We omarmen wat normaal is! Bij Olympia Haarlem honk- en softballen kinderen en jongeren. De begeleiding van hen vinden wij een serieuze aangelegenheid waarvoor het bestuur zich verantwoordelijk voelt. Ongepaste omgang, in welke vorm dan ook, willen wij absoluut voorkomen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat alleen geschikte vrijwilligers bij de club actief zijn.

Het bestuur van vv Olympia Haarlem hanteert daarom een gedragsprotocol en een verplichte aanvraag van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag‘ voor alle vrijwilligers die kinderen en jongeren begeleiden. Het bestuur stelt de volgende voorwaarden aan vrijwilligers die betrokken zijn bij begeleiden, trainen en coachen van teams. 

WE OMARMEN WAT NORMAAL IS!
Zoals als we al aangaven: Olympia Haarlem omarmt wat normaal is! We verwachten dat iedereen op ons complex zich houdt aan de onderstaande Gedragsregels en Huisregels op het terrein van Olympia Haarlem, en natuurlijk de Regels van het wedstrijd bezoek. Gewoon omdat we er vanuit gaan dat u het ook prettig vindt dat we op een normale manier honk- softballen of kijken en er allemaal van genieten willen. Olympia Haarlem heeft ook de Verklaring Gelijke behandeling in de Sport, van de gemeente Haarlem, SportSupport en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland getekend. Olympia Haarlem staat voor diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn! Respect voor iedereen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molest van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. We zijn alert en hoffelijk naar elkaar.

Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.

Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

Voor het gebruik van alcohol in de kantine, worden de wettelijke regels nageleefd. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine , dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

Gedragsregels op het complex van hs Olympia Haarlem 

 • * We accepteren iedereen
 • * We respecteren de tegenstander
 • * Iedereen is het voorbeeld voor de ander
 • * We accepteren het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en de clubleiding
 • * Fairplay doen we gewoon, we leven de spelregels na
 • * Juichen en aanmoedigen is OK, spelaanwijzingen zijn voor de coach
 • * Wees sterk, gebruik geen geweld, ook niet verbaal

Huisregels op het complex van hs Olympia Haarlem

 • * Afval hoort in de afvalbak
 • * Fietsen in de stalling plaatsen
 • * Parkeren alleen in de vakken
 • * Alle gebruikte materialen graag heel en netjes terugbrengen op de daarvoor bestemde plaatsen
 • * De kleedkamers netjes en schoon achterlaten
 • * Het publiek / ouders bevinden zich buiten het veld, 
 • * Glaswerk is niet toegestaan buiten de kantine 
 • * Noodroutes vrijhouden voor hulpdiensten
 • * Drugs zijn niet toegestaan
 • * Alcohol wordt alleen in de kantine geschonken en gedronken


REGELS ROND HET WEDSTRIJDBEZOEK

Het veiligheidsbeleid van hs Olympia Haarlem is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle leden en bezoekers op een vriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. 

Consequenties wangedrag: Bezoekers die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere bezoekers, het belang van hs Olympia Haarlem of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Dit kan betekenen dat u de toegang tot het sportpark wordt ontzegd of dat wedstrijden worden gestaakt. Indien noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld. Eventueel geleden schade of boetes worden verhaald op de daders.

Uiteraard gaan wij er vanuit dat het zover niet hoeft te komen. Houdt u zich bij het bezoeken van de wedstrijden dan ook aan bovenstaande Huisregels. Tevens rekenen wij erop dat u in het kader van de sociale controle ook elkaar aanspreekt op onbehoorlijk gedrag. Daarmee wensen wij u en overige bezoekers een prettige wedstrijd toe.

 

 

 


Aannamebeleid 


1) Intakegesprek nieuwe begeleiders jeugd;

Alle potentiële vrijwilligers hebben voordat zij aan de slag kunnen een individueel gesprek met een bestuurslid van de club. In dit gesprek komen aan de orde:

 • * Motivatie van de vrijwilliger om actief te worden bij de club;
 • * Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
 • * Het belang dat de club hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen, jongeren en vrijwilligers;

2) Verplichte aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers/coaches/evenementencommissie/vertrouwenspersonen/bestuursleden;

Alle vrijwilligers werken mee bij het aanvragen en overleggen** aan het bestuur een Verklaring Omtrent Gedrag, voordat zij beginnen met de werkzaamheden.

3) Gedragscode voor begeleiders in de Sport (KNVB, KNBSB,  NOC*NSF) Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders- Centrum veilige sport Nederland*

4) Verplichte ondertekening van het ‘Gedragsprotocol Olympia Haarlem' en de 'Gedragsregels COACHES, TRAINERS en BEGELEIDERS  hs OLYMPIA HAARLEM'. 

Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het Gedragsprotocol Olympia Haarlem. 

Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNBSB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNBSB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan drugsgebruik, wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen worden gesanctioneerd. Het bestuur kan besluiten aangifte te doen bij de politie.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u bij de KNVB.

 

 

 


GEDRAGSREGELS = COACHES, TRAINERS en BEGELEIDERS Honk-Softbal OLYMPIA HAARLEM


Een trainer, coach of begeleider
 : 

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en-eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik aan het bestuur of de sportbond.  

Zorgt voor het vier-ogen prinicipe,  je bent nooit alleen met 1 sporter, je bent met minmaal twee sporters of een collega begeleider is ook aanwezig

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt voorafgaand en tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. 

Alle trainers en of coaches zijn lid van de KNBSB en vallen daardoor automatisch onder het sporttuchtrecht.

 

 


VERTROUWENSCONTACTPERSONEN


Op onze club kunnen we op een ontspannen manier honk/softballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat misschien als een grapje begon, vervelend wordt. Dan gaat het gedrag over een grens en tast het mogelijk je plezier en gevoel van veiligheid aan.

Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen. Je kan bijvoorbeeld praten met degene zelf, met je coach/trainer of met bijvoorbeeld je ouders. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet goed lukt. In die gevallen kan er een beroep op ons gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij geen verdere stappen ondernemen. Soms is het echter belangrijk dat derden betrokken worden bij jouw vraagstuk of probleem. Het is daarom mogelijk dat vertrouwenspersonen onderling contact hebben met elkaar en in bepaalde gevallen is inschakeling van officiële instanties of het bestuur noodzakelijk. Je zal in die gevallen altijd vooraf geïnformeerd worden. De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor alle jongens en meisjes, ouders, spelers, trainers en coaches van elke leeftijd binnen Olympia Haarlem.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN HS OLYMPIA HAARLEM?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • * pesten en gepest worden
 • * machtsmisbruik en verbale agressie
 • * het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • * grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • * een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • * de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • * iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • * het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Wil je iets melden of contact met ons opnemen?- Centrum veilige sport Nederland

Het functioneren van de vertrouwenscontactpersonen valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van hs Olympia Haarlem. 

 Er vindt jaarlijkse evaluatie plaats, over het aantal en de aard van de gevallen. Ook hierbij geldt dat in principe zonder jouw medeweten namen niet genoemd worden.

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ HS OLYMPIA HAARLEM?

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg is. Maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou! Je kunt een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

=> Soms kunnen er bij een vereniging dingen gebeuren, waar je zelf of je kind niet blij van wordt. Denk bijvoorbeeld aan gepest worden, of aangeraakt worden wanneer je dat niet wilt. Advies is dan altijd dat je dat bespreekbaar maakt, bv met je ouders, een vriendin, een trainer, coach of een ander persoon. 

=> Maar wat als jij of je kind dat niet kunt of wilt of als het wat ernstiger lijkt te zijn? 

=> Dan kun je contact met mij opnemen. Mijn naam is Jolanda van Roon; ik ben vertrouwenscontactpersoon voor hs Olympia Haarlem. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (spelers, ouders van spelers, trainers, etc), die vragen of opmerkingen heeft over grensoverschrijdend gedrag. Wellicht is jou zelf iets overkomen, of zie je dingen gebeuren waar je twijfels over hebt.  

=> We bespreken de situatie vertrouwelijk, en samen zullen we proberen de situatie te veranderen.

=> Als je me nodig hebt kun je mij mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zet daar even je naam en telefoonnummer bij en ik bel je.
Wil je er liever met iemand buiten de vereniging over praten dan kan dat ook via www.centrumveiligesport.nl

Adres

 • Henk van Turnhoutsporthal
 • Nol Houtkampsportpark
 • Henk van Turnhoutpad 1
 • 2034 JL Haarlem
 • Tel. Kantine, SV bestuur, beheer sportcomplex, accommodaties
 • Tel. 023- 305 305 6
 • -=-=-=-=-
 • Tel. Wedstrijdsecretariaat voetbal en Bestuur afd Voetbal
 • Tel. 023- 5 33 86 06